Φορολόγηση αναδρομικών Ειδικών Μισθολογίων – Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις

0

Η φορολόγηση αναδρομικών αποδοχών και συντάξεων των δικαιούχων των άρθρων 10 έως και 15 του ν.4575/2018 και η απεικόνισή τους. Με τον ν.4575/2018 και συγκεκριμένα με τα άρθρα, όπως γράφει το taxheaven.gr.

10 έως και 15 αυτού, νομοθετήθηκε η εφάπαξ καταβολή χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ μηνιαίων αποδοχών και συντάξεων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων (Στρατιωτικούς, ενστόλους, κ.λπ.).

Με τον ν.4582/2018 προστέθηκαν στο άρθρο 60 παρ. 4 του 4172/2013 τα παρακάτω:

«Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α’ 192), μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά».

Επομένως, μετά την ψήφιση του ν.4582/2018 στις εφάπαξ αυτές καταβολές παρακρατείται 20% φόρος με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, χωρίς να αναφερόταν οτιδήποτε για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στη συνέχεια, με τον ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α’ 65/ 24-04-2019) τροποποιήθηκε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 ως ακολούθως:

«Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α’ 192), μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α».

Μετά την παραπάνω προσθήκη οι παραπάνω εφάπαξ καταβολές φορολογούνται στην πηγή με 20% παρακράτηση φόρου και δεν επιβάλλεται σ΄αυτές εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α.

Η εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για τις φορολογικές δηλώσεις άνοιξε στις 28-03-2019, αρκετά νωρίτερα από την ψήφιση του ν. 4607/2019, με αποτέλεσμα οι φορείς να έχουν ήδη στείλει τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων. Στην αρχική βεβαίωση είχαν σταλεί από τους φορείς τα σχετικά ποσά στον κωδικό 619 και ο παρακρατημένος φόρος στον κωδικό 613. Με αυτή την απεικόνιση τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται μεν με ειδικό τρόπο, αλλά δεν εξαιρούνται της εισφοράς αλληλεγγύης.

Να τονίσουμε πως μετά την ψήφιση του ν.4607/2019 τροποποιήθηκε και η απόφαση Α.1041/2019 αναφορικά με αυτό το θέμα και στις οδηγίες για τους κωδικούς 657-658 ή 617-618, προστέθηκε η επιλογή: Εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται βάσει των διατάξεων των άρθ. 10-15 ν. 4575/2018 και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4582/2018.

Συνεπώς, μετά τις αλλαγές που επήλθαν με τον ν.4607/2019 έπρεπε να σταλεί καινούργιο αρχείο βεβαιώσεων. Στους περισσότερους στρατιωτικούς – ενστόλους εν ενεργεία στάλθηκε αρχικά βεβαίωση η οποία μετέφερε το ποσό στον κωδικό 617, χωρίς όμως να έχει αφαιρέσει τον παρακρατούμενο φόρο. Στην συνέχεια υποβλήθηκε αρχείο το οποίο ορθά απεικόνιζε το ποσό μετά την αφαίρεση του φόρου στον κωδικό 617 και χωρίς να απεικονίζεται ο παρακρατούμενος φόρος σε κάποιον κωδικό.Όσοι είχαν υποβάλλει φορολογική δήλωση πριν την ψήφιση του νόμου, αλλά και όσοι υπέβαλλαν πριν την διόρθωση των βεβαιώσεων θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Σε κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων ακόμα και σήμερα πολλοί φορείς δεν έχουν στείλει τη σωστή βεβαίωση, με αποτέλεσμα όσοι έχουν υποβάλλει δήλωση να έχουν επιβαρυνθεί με εισφορά αλληλεγγύης και να πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση και οι υπόλοιποι να είναι ακόμα σε αναμονή των φορέων πότε θα στείλουν το διορθωμένο αρχείο.

Πηγή: taxheaven.gr, bloko.gr

Αφήστε ένα σχόλιο

Your email address will not be published.